Nyfiken på mikroskog?

Mikroskog är, som namnet antyder, stor natur i litet format. På en komprimerad yta i staden (vanligtvis runt 100- 200 kvm) återskapas ett skogsliknande ekosystem med hög biodiversitet. Principen härstammar från Japan och botanikern Akira Miyawakis idé om att skapa tät, platsspecifik artrikedom dels i bevarandesyfte, dels för dess gynnande ekosystemtjänster. Mikroskogar skapas i fem skikt; övre trädskikt
nedre trädskikt, buskskikt/mellanskikt/skogsbryn, fältskikt (ormbunkar, gräs, örter, ris) samt botten- eller markskikt (mossor, lavar, svampar). I den mån det är möjligt består skogen enbart av arter som återfinns naturligt i närområdet. Att använda sig av för platsen naturligt förekommande växter gynnar insektslivet och skapar välkomna habitat för större djur och för fåglar. Mikroskogar blir även bra passager för pollinerare och andra djur som rör sig genom staden. För oss människor bidrar mikroskogar -liksom andra grönområden- med hälsofrämjande faktorer som bättre luftkvalitet, möjligheter till rekreation och bullerskydd. Mikroskogar är dessutom extra effektiva när det gäller att skapa svalkande mikroklimat, förebygga översvämningar och att absorbera koldioxid.

Vi på Naturskyddsföreningen Malmö ser gärna att projekt med mikroskogar initieras i staden och vi har nu skapat en grupp som arbetar specifikt med frågan.

Har du förslag på en plats i Malmö där en mikroskog hade varit lämplig? Eller är du nyfiken på att engagera dig i att driva utvecklingen framåt?

Gå gärna med i intressegruppen ”Stadsskogsgruppen” eller maila Gustaf Ringsberg på NSFMalmo_Gustaf@outlook.com.
Du hittar oss även på Facebook: https://www.facebook.com/groups/220108000551147

Bild på en liten svamp som växer i en mossig stubbe. Bilden används iför att symbolisera mikroskog i ett inlägg.