Nyfiken på mikroskog?

Svamp i mosstäckt stubbe (liten bild)

Mikroskog är, som namnet antyder, stor natur i litet format. På en komprimerad yta i staden (vanligtvis runt 100- 200 kvm) återskapas ett skogsliknande ekosystem med hög biodiversitet. Principen härstammar från Japan och botanikern Akira Miyawakis idé om att skapa tät, platsspecifik artrikedom dels i bevarandesyfte, dels för dess gynnande ekosystemtjänster. Mikroskogar skapas i tre […]

Läs mer