Våra stadgar

Stadgar för Naturskyddsföreningen i Malmö

Fastställda vid 2018 års ordinarie årsstämma.

Stadgarna som PDF

§ 1 Ändamål och organisation
Svenska Naturskyddsföreningen (i det följande benämnd Naturskyddsföreningen eller föreningen) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening för naturskydd och miljövård.

Föreningen är organiserad i kretsar, länsförbund och riksförening som var för sig är juridiska personer med eget ansvar och med egna stadgar vars innehåll inte får vara oförenligt med Naturskyddsföreningens stadgar. Vid tolkningstvist äger Naturskyddsföreningens stadgar företräde.

Fältbiologerna är Naturskyddsföreningens fristående ungdomsorganisation med egna stadgar, styrelse och verksamhet.

§ 2 Verksamhet
Naturskyddsföreningen ska:
• verka för att hos människor väcka och underhålla känslan för naturen och dess värden;
• verka för att människans samhälle och verksamhet anpassas efter naturens förutsättningar;
• väcka opinion och påverka beslut rörande naturskydd och miljövård samt verka för skydd och vård av värdefull natur.

Naturskyddsföreningen ska i hela sin verksamhet, inklusive vid tillsättning av valberedningar och styrelser, eftersträva jämn könsfördelning samt beakta mångfalds- och åldersperspektiv.

§ 3 Kretsens verksamhetsområde
Naturskyddsföreningen i Malmö (i det följande benämnd kretsen) är föreningens lokala krets verksam i Burlöv och Malmö kommuner. Kretsen ska verka för Naturskyddsföreningens ändamål och bedriva dess verksamhet lokalt.

Kretsen handhar sina egna angelägenheter, antar egna stadgar och svarar för sina ekonomiska åtaganden.

§ 4 Medlemmar
Medlemmar i kretsen är de av Naturskyddsföreningens medlemmar som är bosatta inom kretsens verksamhetsområde. Enskild medlem har dock rätt att själv välja att tillhöra annan krets än den där medlemmen är bosatt och sådan övergång gäller från det datum som riksföreningen bekräftar.

Juridiska personer som är medlemmar i föreningen tillhör den krets inom vars verksamhetsområde de har sitt säte.

Hedersmedlem i kretsen kan utses av kretsstämman.

§ 5 Kretsstämma
Kretsens högsta beslutande organ är kretsstämman som består av de fysiska personer som är medlemmar i kretsen.

Stämmodeltagare får inte delta i beslut i ärende, inklusive val, som rör personen själv eller närstående. Sådant jäv eller andra förhållanden som kan innebära jäv ska anmälas till stämmopresidiet. I tveksamma fall avgör stämmopresidiet om jäv föreligger.

§ 6 Rösträtt och omröstning
Varje fysisk person som är medlem i kretsen har en röst. Rösträtt får endast utövas av personligen närvarande medlem.

Vid omröstning avgörs alla frågor med enkel majoritet med undantag för personval där relativ majoritet tillämpas. Avseende stadgeändring, se § 17, avseende upplösning, se § 18. Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst utom vid val då lotten avgör.

Omröstning sker öppet. Dock ska val ske med slutna sedlar när någon närvarande röstberättigad medlem så begär.

Vid val med slutna sedlar får valsedel ej uppta andra namn än de som ställts i proposition, ej heller får valsedel uppta fler namn än det antal som ska väljas. I sådana fall ogiltigförklaras valsedeln.

§ 7 Valbarhet
Valbar till kretsens styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i kretsen, dock ej kretsens revisorer eller anställda inom kretsen, med undantag för arvoderad styrelseledamot.

Till ledamot i valberedningen får ej utses ledamot av kretsens styrelse eller till denne närstående person.

§ 8 Tidpunkt och kallelse
Ordinarie kretsstämma hålls före mars månads utgång. Dag och plats för stämma ska meddelas medlemmarna senast 30 dagar i förväg och på sätt styrelsen finner lämpligt.

§ 9 Ordinarie kretsstämmas förfarande
Vid ordinarie kretsstämma ska förekomma:

 1. fråga om stämman blivit behörigen utlyst;
 2. val av ordförande för stämman;
 3. anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman;
 4. val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet;
 5. fastställande av röstlängd;
 6. styrelsens verksamhetsberättelse;
 7. revisorernas berättelse;
 8. fastställande av resultat- och balansräkningar;
 9. fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning;
 10. beslut om antalet styrelseledamöter och suppleanter;
 11. val av en ordförande – vid behov två ordförande som delar ledarskapet – för kretsen tillika styrelsen;
 12. val av övriga styrelseledamöter;
 13. val av suppleanter;
 14. val av två revisorer och två revisorssuppleanter;
 15. val av valberedning jämte sammankallande;
 16. ärenden som styrelsen förelägger stämman;
 17. ärenden som väckts genom motion;
 18. stämmans avslutande.

§ 10 Extra kretsstämma
Extra stämma ska hållas när ordinarie stämma eller kretsens styrelse så beslutar eller minst en tiondel av medlemmarna eller revisorerna skriftligen påkallar extra stämma. Vid extra stämma ska förekomma:

 1. fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 2. val av ordförande för stämman
 3. anmälan av styrelsens val av sekreterare för stämman
 4. fastställande av röstlängd
 5. därutöver endast de ärenden som annonserats i kallelsen samt stämmans avslutande.

§ 11 Motioner
Motionsrätt har enskild fysisk medlem och de juridiska personer som tillhör kretsen. Motion ska inges skriftligen till kretsstyrelsen senast 1 februari. Förslag som kommit in för sent kan bli föremål för överläggning men kan inte föranleda beslut på stämman.

§ 12 Styrelse
Styrelsen är kretsens beslutande organ då stämman inte är samlad och består av minst fem ledamöter varav en ordförande. Styrelseledamöter jämte ordförande väljs för ett eller två år. Suppleanter väljs för ett år.

Styrelsen utser inom sig årligen vice ordförande, sekreterare och kassör samt föreslår valberedning till kreststämman.

Fältbiologerna ska beredas möjlighet att utse en ledamot i kretsstyrelsen om de är organiserade inom kretsens verksamhetsområde.

§ 13 Styrelsens beslutsförhet
Styrelsen är beslutsför om minst halva antalet ledamöter är närvarande. Ledamot ska ej delta i beslut som rör personen själv eller närstående.

Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid delat ordförandeskap fördelas beslutsrätten till varannan gång. Detta ska ske på så vis att den ordförande som har födelsedag tidigast på året får beslutsrätt vid första styrelsemötet och sedan räknar man därifrån.

§ 14 Firmateckning
Kretsens firma tecknas i den ordning kretsstyrelsen beslutar.

§ 15 Verksamhetsår och räkenskaper
Kretsens verksamhetsår är kalenderår.

Kretsstyrelsen ska föra räkenskaper som, vederbörligen avslutade för verksamhetsåret, tillsammans med verksamhetsberättelse ska överlämnas till revisorerna före 15 februari för granskning.

Räkenskaperna ska föras i enlighet med god redovisningssed.

§ 16 Verksamhetsberättelse
Verksamhets- och revisionsberättelserna samt årsmötesprotokoll ska före april månads utgång sändas till riksföreningens kansli.

§ 17 Stadgeändring
För ändring av kretsens stadgar krävs två tredjedels majoritet. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion. När kretsens stadgar har ändrats, ska ändringarna meddelas till riksföreningen senast i samband med insändande av verksamhetsberättelsen.

§ 18 Upplösning
Krets kan upplösas genom beslut av två på varandra följande kretsstämmor med minst sex månaders mellanrum, varav den ena ska vara ordinarie. För giltighet ska sådana beslut fattas med minst tre fjärdedels majoritet. En krets kan vid behov även upplösas av riksstyrelsen efter bifall från länsförbundet om sådant finns.

Upplöses krets tillfaller dess behållna tillgångar länsförbundet eller, om sådant inte finns, riksföreningen.