Våra stadgar


Stadgar för Naturskyddsföreningen i Malmö (NFM)*, krets inom Naturskyddsföreningen i Skåne och Naturskyddsföreningen. Fastställda vid 1981 och 1982 års ordinarie årsstämmor, och reviderade vid 1985, 1989, 2012, 2014 samt vid 2016 års ordinarie årsstämma.


§1
Naturskyddsföreningen i Malmö har till uppgift att arbeta för Naturskyddsföreningens syfte samt i första hand hos kommunala organ tillvarataga natur- och miljövårdens intressen. Kretsen ska i sin verksamhet:

  • bevaka natur- och miljövårdsfrågor;
  • bedriva upplysningsverksamhet;
  • väcka opinion i väsentliga frågor;
  • påverka myndigheter – främst kommunala organ – och politiker till effektiva insatser inom natur- och miljövårdens område;
  • verka för saklig undervisning i natur- och miljövård såväl vid skolor och andra läroanstalter som i det fria bildningsarbetet.

Kretsens verksamhet ska stimulera medlemmarnas natur- och miljövårdsintresse och ge möjlighet till vidgade kunskaper på området.

Kretsen ska söka samarbete med andra organisationer, som har intresse för miljö- och naturvård.

§2
Naturskyddsföreningen i Malmös verksamhetsområde utgörs av Burlöv och Malmö kommuner.

§3
Medlem i kretsen är varje fysisk eller juridisk person, bosatt inom kretsens verksamhetsområde och som erlagt årsavgift.

Med erläggande av denna årsavgift följer rätt att deltaga i av kretsen och av övriga av Skånes kretsar och av Naturskyddsföreningen anordnade aktiviteter samt erhålla av kretsen och förbunden utgivna publikationer.

Enskild medlem har dock rätt att själv välja att tillhöra en annan krets efter godkännande av styrelsen för denna krets. Sådan övergång gäller från närmast följande årsskifte.

Utöver årsavgiften till Naturskyddsföreningen utgår ingen särskild medlemsavgift.

Ständig medlem i kretsen är den som är bosatt inom kretsens verksamhetsområde, och som erlagt fastställd engångsavgift.

Familje- och ungdomsmedlemskap kan erhållas av fysisk person som erlagt särskild årsavgift vilken medför rätt att deltaga i föreningens alla aktiviteter.

Hedersmedlem i kretsen kan utses av årsstämman.

§4
Kretsen sammanträder i mars månad till årsstämma (årsmöte/kretsstämma). Dag och plats för stämma ska meddelas medlemmarna senast två veckor i förväg och på så sätt styrelsen finner lämpligt.

På årsstämman ska förekomma:
a) Val av ordförande och sekreterare för stämman.
b) Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll.
c) Frågan om stämman blivit behörigen utlyst.
d) Styrelsens verksamhetsberättelse.
e) Fastställande av resultat- och balansräkning.
f) Revisorernas berättelse.
g) Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
h) Val av ordförande. Vid behov kan två ordförande som delar ledarskapet väljas.
i) Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
j) Val av två revisorer jämte suppleanter.
k) Val av valberedning jämte sammankallande.
l) Val av ombud till Skånes länsstämma.
m) Val av ordinarie ledamot jämte suppleant i länsförbundets kretsråd.
n) Ärenden som av styrelsen förelägges stämman.
o) Ärenden som av medlem senast den 15 februari skriftligen förelagts stämman och som behandlats av styrelsen.
p) Övriga frågor.

§5
Kretsens räkenskaper sammanfaller med kalenderåret. Före den 15 februari skalkretsens räkenskaper för senaste verksamhetsåret överlämnas av skattmästaren till kretsens revisorer, vilka ska före den 1 mars avlämna revisionsberättelse.

§6
Kretsens angelägenheter handhas av en styrelse som består av högst 9 och lägst 7 ledamöter, jämte suppleanter. Styrelsen utser inom sig årligen vice ordförande, sekreterare och skattmästare. Styrelseledamöter väljes för ett eller två år. Första året väljes halva antalet ledamöter för ett år och halva antalet för två år (om så passar). Fältbiologerna inom kretsens verksamhetsområde ska beredas tillfälle att föreslå en ledamot i styrelsen.

Valbar till styrelse och valberedning är fysisk person som är medlem i kretsen.

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger årligen på kallelse av ordföranden eller i dennes ställe vice ordföranden. Styrelsen skall också sammankallas då tre ledamöter eller kretsrådsrepresentanten så påkallar. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Kretsens firma tecknas av ordföranden och skattmästaren var för sig. Styrelsen äger att utse arbetsgrupper för olika uppgifter.

§7
Verksamhets- och revisionsberättelserna ska före den 15 april inges till Naturskyddsföreningens kansli.

§8
Beslut vid årsstämma och i styrelsen fattas med enkel röstövervikt – med undantag av §9. Omröstning sker öppet om inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val då lottning ska företagas. Vid fall av 2 ordföranden fördelas beslutsrätten till varannan gång. Detta ska ske på så vis att den ordförande som har födelsedag tidigast på året får beslutsrätt vid första styrelsemötet och sedan räknar man därifrån. Röstning med fullmakt får ej ske.

§9
Ändring av dessa stadgar ska ske genom beslut som fattas av ordinarie årsstämma med två tredjedels majoritet. Förslag till ändring av stadgarna ska föreläggas genom proposition från styrelsen eller motion. När kretsens stadgar har ändrats, skall ändringarna meddelas till riksföreningen senast i samband med insändande av
verksamhetsberättelsen.

Vid kretsens upplösning tillfaller dess tillgångar Naturskyddsföreningen i Skåne.


* = I oktober 1974 bildades den lokala kretsen Malmö Naturvårdsförening, som 1990
bytte namn till Naturskyddsföreningen i Malmö.