Stadsplaneringsgruppen


Vill du kunna påverka Malmös stadsutveckling och tillsammans med andra arbeta för att skapa en mer hållbar stad?

Vill du liksom vi lyfta vikten av grönska och naturvärden i staden? Stadsplanerargruppen skriver medborgarinitiativ och granskar detaljplaner, översiktsplaner och utvecklingsprogram i Malmö!

Ta kontakt med oss så berättar vi mer om vad som är på gång i gruppen just nu.

Mejla malmo@naturskyddsforeningen.se.


SÅ HÄR KAN ETT ÄRENDE SE UT

Byggplaner vid Limhamns kalkbrott och Bunkeflo strandängar

I december 2020 lades två planförslag gällande bebyggelse nära Limhamns kalkbrott och vid Bunkeflo strandängar ut för samråd. Naturskyddsföreningen fungerar som remissinstans och ingick i samrådskretsen. Vi, och ett flertal andra aktörer, inkom med synpunkter gällande konsekvenser för djur och natur och det ställdes krav på en mer bearbetad miljökonsekvens- beskrivning.
   Planförslagen omarbetades till detaljplaner (dp 5621 och dp 5622) och lades ut för granskning 12 april -14 maj 2023. Granskningen visade dock att även de omarbetade planerna riskerar att hota områdenas unika natur med skyddade, sällsynta arter. Tillsammans med andra intresseorganisationer påbörjade därför Naturskyddsföreningen en dialog med Malmö stad kring att revidera byggplanerna.
   Vi granskade återigen såväl detaljplaner som miljökonsekvensbeskrivning, och framförde synpunkter där vi fann brister. Vi fångade upp allmänhetens engagemang i frågan och hjälpte till att sprida namninsamlingar, debattinlägg och expertutlåtanden från bland annat forskare i media. Vi skrev öppna brev till politiker och gick igenom liknande, tidigare processer. Att så många sakkunniga opponerar sig mot bygget är något vi har kunnat ha med oss som påtryckningsmedel.
   Vår kamp för att bevara Limhamns kalkbrott och Bunkeflo strandängar är ett pågående ärende, och senast lämnade vi en överklagan till Mark- och miljödomstolen. Beslut väntas i början av 2024.
   Den här sortens processer kan vara långdragna och tidskrävande, men även väldigt givande. Inte enbart de gånger vi når våra mål, utan även för allt vi lär oss längs vägen. Att engagera sig i Stadsplaneringsgruppen är ett sätt att kunna påverka staden du lever i samtidigt som det ger ökade kunskaper om remisshantering, urban politik och bygglovsprocesser.

Limhamns kalkbrott

Limhamns kalkbrott är på grund av sin skyddsvärda natur både ett naturreservat och ett Natura 2000-område. Området är älskat av Malmöbor och besöks varje år av många nyfikna besökare som bokar in sig på en guidad tur. Även många forskare söker sig hit för den unika miljöns skull. Här lever över 2000 arter, varav ett flertal är rödlistade. Bland annat finns här den rödlistade grönfläckiga paddan, flera arter av fladdermöss och många sällsynta växter. I kalkbrottet finns även en skalbaggsart som är helt ny i Nordeuropa samt ovanliga arter av trollsländor. Dessa arter hotas nu av de planerade byggnationerna.


Bunkeflo strandängart

Bunkeflo strandängar är liksom Limhamns kalkbrott ett naturreservat på grund av sin specifika natur och sin artrikedom. Området är bland annat hemvist för ovanliga fåglar, växter och fjärilar. Strandängarna har även ett naturhistoriskt värde som den sista resten av de forna strandängarna som förr sträckte sig långt längs Öresundskusten. Vattnet nedanför är livsmiljö för känsliga eller rödlistade fiskbestånd som till exempel ål. Värdet på ängarna höjs även av den rent estetiska upplevelsen; många söker sig till strandängarna för avkoppling, rekreation och för en unik naturupplevelse.

Kom med du också! Du behövs!

Mejla malmo@naturskyddsforeningen.se.