Vi kämpar för Limhamns kalkbrott och Bunkeflo strandängar

Få Malmöbor har nog missat att det pågår en diskussion rörande byggnation vid Limhamns Kalkbrott och Bunkeflo strandängar. I ena änden står Malmö stad med nu godkända detaljplaner, i andra änden står miljöorganisationer (Naturskyddsföreningen inkluderad) och andra miljöengagerade intressenter. Här följer en kort summering av läget.

Limhamns kalkbrott är på grund av sin skyddsvärda natur både ett naturreservat och ett Natura 2000-område (se länk nedan om du vill läsa mer). I den unika miljön lever över 2000 arter, varav ett flertal är rödlistade. Bland annat lever här den rödlistade grönfläckiga paddan, flera arter av fladdermöss och många sällsynta växter. I kalkbrottet finns även en skalbaggsart som är helt ny i Nordeuropa samt ovanliga arter av trollsländor. Arter som riskerar att försvinna om inte aktivt bevarandearbete utförs. Detta framgår tydligt i den bevarandeplan som faktiskt finns; en plan som nämner ökad bebyggelse som ett hot mot arter och habitat.

Bunkeflo strandängar är liksom Limhamns kalkbrott ett naturreservat på grund av sin specifika natur och sin artrikedom; här finns många känsliga och rödlistade arter. Området är bland annat hemvist för ovanliga fåglar, växter och fjärilar. Strandängarna har även ett naturhistoriskt värde som den sista resten av de forna strandängarna som förr sträckte sig långt längs Öresundskusten. Vattnet nedanför är livsmiljö för känsliga eller rödlistade fiskbestånd som till exempel ål. Värdet på ängarna höjs även av den rent estetiska upplevelsen; många söker sig till strandängarna för avkoppling, rekreation och för en unik naturupplevelse.

Malmö stad har sedan länge haft planer att bygga på, eller i närheten av, dessa områden och har nu godkänt två separata detaljplaner (dp5622 och dp5621). Dessa planer går rakt emot de skydds- och bevarandeplaner som finns för områdena och emot upprepade rekommendationer från miljöforskare, anlitade naturrådgivare och andra engagerade instanser. Byggplanerna är ett allvarligt hot mot känslig natur och medför stora risker för redan utsatta arter.

Vi på Naturskyddsföreningen kämpar för att dessa byggplaner ska upphävas (eller som ett minimum kraftigt revideras) i syfte att även i framtiden kunna bevara den specifika natur och den artrikedom som dessa platser innebär. Vi för själva en dialog med politiker i frågan och ger även vårt stöd åt andra som aktivt jobbar för att skydda Limhamns kalkbrott och Bunkeflo Strandängar. Närmast i tid sker ett överklagande hos Mark- och miljödomstolen.

Tack för att du är medlem! Ju fler vi är, desto mer tyngd har våra förslag.

För dig som vill läsa mer:
Om Natura 2000 (Limhamn)
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.51340eae1864b7149a8e652/1676556392934/Limhamns%20kalkbrott_bevarandeplan.pdf

Om naturvärden i Malmö kommun (bland annat Bunkeflo strandängar)
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.428fe85c17a75de648a1a2/1663152431607/Malmö%20kommun.pdf?TSPD_101_R0=088d4528d9ab2000818ef5050008fd882d22e0d59bdbb0c82770a6fbf2f58307f4d69b59c7cc059108c25cee7d14300073ab315d28830d59fa2a7f0451556851d18ba0aac10350f164beaa56098f71f23a3cb5ee201815bcd0e6558a545c91e2

Foto: Felicia Konrad